Edukativna tribina

U organizaciji Narodne banke Srbije i Građanskih incijativa u saradnji sa ekonomski fakultetom Subotice, u četvrtak, 7. jula 2016. godine održaće se edukativna tribina za građane opštine Bujanovca, u prostorijama ekonomskog fakulteta Subotice odelenje u Bujanovcu.

Tribina počinje u 12:00 časova, a teme su:

  1. Najčešće korišćeni finasijski proizvodi i usluge i
  2. Kako da zaštitite svoja prava.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže na ovoj edukativnoj tribini, postave pitanje zaposlenima Narodne banke Srbije i razreše dileme i nejasnoće u vezi sa korišćenjem finansijskih proizvoda i usluga.

Glavni cilj edukacije je finansijsko opismenjavanje mladih kao posebno osetljive grupe.

Finansijska pismenost predstavlja ključni okvir za zaštitu mladih u momentu kada postanu korisnici bankarskih usluga. Akcenat je stavljen na RIZICIMA koje finansijski proizvodi nose, a nikako reklami ovih proizvoda.

Cilj edukacije je i podizanje opšteg nivoa znanja i pružanje informacija koje će mladima omogućiti bolje razumevanje sveta finansija, odnosno različitih vrsta finansijkih proizvoda, te će se lakše odlučiti kako da investiraju svoj novac, ili da se zaduže pod povoljnijim uslovima.

 

YouthBuildSrbijaGradjanske Incijative

 

Banka Kombëtare e Serbisë dhe Inciativa qytetare në bashkëpunim me Fakultetin Ekonomik të Suboticës, të enjten me 7 korrik, me fillim prej orës 12:00,  do të organizojnë  tribunë edukative për qytetarët e komunës së Bujanocit, në hapësirat e Fakultetit Ekonomik të Suboticës dega në Bujanoc.

Tema diskutimi në tribunë do të jenë:

  • Produktet dhe shërbimet financiare më shpesh të përdorura
  • Si t’i mbrojnë të drejtat e tyre përdoruesit e këtyre shërbimeve

Andaj, ftojmë të gjithë të interesuarit të paraqiten për pjesëmarrje në tribunën edukative, të shfrytëzojnë mundësinë  t’i parashtrojnë pyetje punonjësve Bankës Kombëtare të Serbisë, e të zgjidhin dilemat dhe  paqartësitë në lidhje me produktet dhe shërbimet financiare që i përdorin më së shpeshti.

Qëllimi kryesor i kësaj tribune edukative është aftësimi i të rinjëve, si grupe posaçërisht të ndjeshme,  rreth çështjeve financiare.

Aftësimi financiar paraqet kornizën bazike për mbrojtjen e të rinjëve në momentin kur ata bëhen shfrytëzues të shërbimeve bankare. Ne jemi dëshmitarë se çfarë pasoja mund të rezultojnë nga vendimet e gabuara dhe të nxituara mbi huamarrjen. Theksi i veçantë do t’i kushtohet rreziqeve që  bartin në vete këto produkte financiare, e kurrsesi reklamës së tyre.

Qëllimi tjetër është ngritja e nivelit të njohurive të përgjithshme dhe ofrimi i informacioneve, të cilat të rinjëve do t’i mundësojnë që më mirë të kuptojnë botën e financave, respektivisht produketeve të ndryshme financiare, kështu që do ta kenë më të lehtë të vendosin se si të investojnë paraët e veta ose  si të marrin kredi në kushte të volitshme.

 

Ju mirëpresim!

YouthBuildSrbijaGradjanske Incijative