bujanovac

 

JE I/E PAPUNË DHE KE MIDIS 18 E 30 VJET?

KE PËRFUNDUAR SHKOLLËN E MESME OSE FAKULTETIN?

JETON NË BUJANOC, PRESHEVË, VRANJË, NOVI PAZAR, TUTIN DHE SJENICË?

KY ËSHTË KONKURS PËR TY

 

Inkuadrohu në programin YouthBuild dhe bëhu njëri  nga 30 të rinjët, të cilët përmes trajnimit do të përfitojnë aftësi të domosdoshme për punësim, zhvillim të biznesit dhe realizim të aktiviteteve në komunitet.

 

Dërgoje të plotësuar formulari aplikimit  deri më 10 gusht 2016 në office.mladi@gradjanske.org  dhe bëhu pjesë e ekipit të YouthBuild Serbia!

 

Do të të ftojmë në trajnimin seleksionues në fillim të gushtit, ku do të bëhet përzgjedhja përfundimtare e pjesëmarrësve në program.

NUK KE DËGJUAR PËR PROGRAMIN YOUTHBUILD?!

Atëherë bëje një shëtitje nëpër lagjet e qytetit dhe do të njoftohesh me moshatarët e tu, të cilët kanë ndjekur vitet e kaluara programin YouthBuild.

Në Qendrat e trajnimit në Bujanoc dhe  Novi Pazar, ata kishin trajnime  të ndryshme që kishin të bënin me ngritjen e kapaciteteve të të rinjëve dhe aftësimin e tyre për temat:  puna në komunitet, aftësitë e komunikimit, shkrimi i projekteve, puna vullnetare dhe në të njëjtën kohë  ata kanë organizuar aktivitete vullnetare në të mirë të kësaj shoqërie.

 

 

CILI ËSHTË QËLLIMI I KËTIJ PROGRAMI?

 

Ky program ka për qëllim shpeshtimin e punësimit të të rinjëve dhe hapjen e mundësive të reja për inkuadrimin e tyre në vende të punës, në rajonet më të pazhvilluara, ndër të cilat bëjnë pjesë edhe komunat e përfshira me projekt, edhe atë nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve të të rinjëve dhe ofrimit të edukimit funskional në mënyrë që të rinjët të bëhen konkurrent dhe të kërkuar nga tregu i punës, përkatësisht punëdhënësit lokal. Përmes programit të rinjët do të kenë mundësi që të fitojnë njohuri të nevojshme dhe shkathtësi të domosdoshme për udhëheqjen e një biznesi, duke filluar nga shkrimi i një biznes plani e gjer te njohuritë për menaxhimin e resurseve njerëzore.

 

 

 

 

 

MË SHUMË PËR PROGRAMIN:

 

Programi YouthBuild përfshin trajnimin intenziv  për ngritjen e kapaciteteve të rinjëve dhe aftësimin e tyre për të qenë aktiv dhe konkurrent në tregun e punës, për për 30 të rinj nga Bujanoci, Presheva, Vranja, Novi Pazari,  Sjenica dhe Tutini. Grupi i perzgjedhur prej 30 pjesëmarrësve, të moshës 18 deri 30 vjeç do të marrin pjesë në programin gjashtëmujor, i cili zhvillohet në tri faza.

 

 

Në fazën e parë do të fillojë cikli i trajnimeve për 30-të të rinj  nga të dy rajonet, me temë shkathtësitë në biznes në kohëzgjatje prej 22 ditëve, me një program i cili do të përgatitet paraprakisht. Trajnimet do t’i mbajnë trenerët e kualifkuar dhe me përvojë disavjaçare për temat të ndryshme si shkathtësitë e nevojshme për të qenë një trener i suksesshëm, shkathtësitë për një prezantim publik të shkëlqyer, shkathtësitë e komunikimit dhe negociimit, shkruarja e propozim projekteve për fondet EU, shkruarja e një biznes plani, përdorimi i teknologjive të reja në punë, marrëdhëniet me publikun dhe komunikimi, si dhe menaxhimi i resurseve njerëzore. Dizajni i trajnimeve do të krijohet në bazë të nevojave të pjesëmarrësve dhe nivelit të  njohurive të tyre nga këto tema përkatëse, me çka do të mundësohet standardizimi i njohurive dhe aftësive, që secili pjesëmarrës duhet të fitojë përmes programit të trajnimit.

 

 

Me qëllim të nxitjes së aktivizmit dhe veprimit proaktiv të të rinjëve në komunitet në fazën e dytë, pjesëmarrësit e projektit pas përfundimit të trajnimeve, do të përgatisin dhe realizojnë takime midis të rinjëve dhe punëdhënësve në komunat nga të cilat vijnë, si lloj speed-dating, me ç’rast të rinjët do të kenë mundësi t’ia prezantojnë punëdhënësve njohuritë dhe shkathtësitë e arritura gjatë trajnimeve dhe të shohin se në çfarë mënyrë mund t’i ofrojnë mbështetje zhvillimit të veprimtarisë së këtyre ndërmarrjeve. Të rinjët do të kenë mundësi, që në kompanitë dhe ndërmarrjet lokale,  të cilat janë të hapura për bashkëpunim të mbajnë punë praktike nga një muaj minimum dhe tre muaj maksimum dhe të aplikojnë njohuritë e arritura gjatë trajnimeve në zgjidhjen e problemeve, avancimin dhe mbështetjen e zhvillimit të biznesit në ndërmarrjet në të cilat do ta mbajnë punën praktike.

fazën e tretë do të krijohet Info biznes qendra që do të veprojë në kuadër të zyres lokale të Iniciativës qytetare në Bujanoc, si qendër e edukimit për të rinjët, në temat e zhvillimit të bizneseve, aftësive për punë  dhe do të shërbejë si urë ndërlidhëse e bashkëpunimit ndërsektorial mes bizneseve lokale, organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve lokale. Progami i detajuar i aktiviteteve te Info biznes qendrës do të zhvillohet gjatë projektit, pas targetimit të nevojave të të rinjve në njërën anë dhe nevojave të punëdhënësve lokal në anën tjetër, me ç’rast do të hartohet edhe “Analiza e nevojave të punëdhënësve në Serbinë jugore – shans për të rinjët”, e cila do të prezentohet publikisht në kuadër të fillimit të punës së info biznes qendrës.

 

Pjesëmarrësve, të cilët nuk janë nga Bujanoci do t’i rimbursohen shpenzimet e udhëtimit gjatë kohëzgjatjes së programit.

 

„YouthBuild” është model,  i cili prej vitit 1994 zbatohet dhe jep rezultate të jashtëzakonshme në 15 vende në mbarë botën. Me 20 vite përvojë „YouthBuild” ka përgatitur mbi 110.000 njerëz të rinjë për të qenë aktiv, të angazhuar dhe për të ndërtuar vetë komunitetin e tyre. Bëhuni edhe ju një nga ata!

 

Inciativa qytetare zbaton me sukses këtë model në Serbi që nga viti 2011 për këtë më shumë mund të mësoni përmes këtij filmi këtu.

 

Eja edhe Ti,  bashkohu me Ne!

 

MOSProjektin “Me njohuritë dhe proaktivitetin e të rinjëve drejt vendeve të reja të punës“, e realizon Iniciativa Qytetare, ndërsa e financon Ministria e Rinisë dhe Sportit e Republikës së Serbisë

 

 

 

 

Ministarstvo omladine i sportaYouthBuildSrbijaGradjanske Incijative

 

tot1  Građanske inicijative su uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Fondacije Caritas Luksemburg, organizovale trening za trenere/ice za rad sa mladima u južnoj Srbiji i Sandžaku, u periodu od 20. do 23. decembra 2013. godine u Bujanovcu.

 

 

Ukupno 17 učesnika/ca iz Sandžaka i sa juga Srbije, imalo je priliku da, tokom ova četiri dana, pohađa predavanja i učestvuje u radionicama, koje su predvođene iskusnim timom trenera iz “Tima TRI” Milenkom Anđelkovićem i Ivanom Koprivica.

 

 

Cilj programa obuke bio je da budući treneri/ce, kroz timske prezentacije, pokažu svoje trenerske veštine i znanja u samostalnom izvođenju treninga, nakon čega su sledile povratne informacije iskusnih trenera “Tima TRI ” o nivou njihovog napredovanja.

 

U tom cilju na treningu su obrađivane sledeće teme:

 

1. Lokalna zajednica

 

2. Gradjanska participacija

 

3. Omladinski aktivizam

 

4. Komunikacija i timski rad

 

5. Javno zastupanje

 

6. Diskriminacija

 

 

Treći modul se odnosio na utvrđivanje potreba za učenjem, postavljanjem ciljeva i dizajniranjem obuka , prezentacijskih veština, davanjem povratnih informacija, postavljanjem osnova za individualne planove rada učesnika/ca sa mentorima.

tot2

 Tokom poslednjeg dana trećeg  modula, učesnici/e su imali prilike da dobiju i individualni   “feedback” trenera “Tima TRI”.

Najbolji polaznici/e programa obuke biće angažovani ili će imati priliku da stiču praksu tokom sprovođenja YouthBuild programa, koji Građanske inicijative sprovode na jugu Srbije  i u Sandžaku. Tokom celokupnog trajanja programa obuke, učesnicima/cama će biti pružana mentorska podrška od strane “Tima TRI”, i to prilikom pripreme i sprovođenja treninga u okviru programa YouthBuild.

Otvaranje YBOtvaranje YB (1)

Multietnička grupa od 48 mladih ljudi iz Preševa, Bujanovca i Vranja danas je započela šestomesečni program YouthBuild koji će im pomoći da steknu veštine za liderstvo i zapošljavanje, pripremi ih za trište rada i motiviše da budu aktivniji u svojim lokalnim zajednicama.

IMG_7393svi

Na svečanom obeležavanju početka rada treće generacije koje je danas održano u Domu kulture u Bujanovcu, govorili/e su Dubravka Velat, izvršna direktorka Građanskih inicijativa, Avni Aliti, sekretar Skupštine op        štine Preševo, Vjolca Aliu, koordinatorka Kancelarije za mlade opštine Bujanovac, Zoran Antić, gradonačelnik Vranja i Predrag Ranić, Šef misije Caritas Luxembourg.

IMG_7455Program, koji Građanske inicijative sprovode već treću godinu za redom, pomogao je da preko 100 mladih ljudi iz južne i jugozapadne Srbije steknu veštine potrebne za zapošljavanje i liderstvo. Ove godine, kao i prethodnih mladi ljudi će naučiti kako da budu aktivni u svojim zajednicama, aktivno traže posao, započnu biznis ili napišu projekat. Obuke će obuhvatiti engleski jezik i veštine prezentacije, informacione tehnologije i tehnike marketinga.

„U zemlji u kojoj je nezaposlenost mladih na visokom nivou, važno je da oni imaju prilike da stiču što više iskustva i veština kako bi što pre našli posao ili možda pokrenuli svoj biznis.“, rekla je Dubravka Velat, izvršna direktorka Građanskih inicijativa.

IMG_7460IMG_7425Ovaj program je osmišljen da motiviše mlade da organizuju volonterske akcije kojima pomažu svojim zajednicama. Prethodnih godina, mladi Romi, Albanci i Srbi zajedno su obnovili gradske parkove, stadion i dvorište vrtića i podelili humanitarnu pomoć stanovnicima kolektivnih centara za izbegla lica. Aktivisti/kinje „YouthBuild“ programa su uz pomoć preduzetnika i lokalnih institucija takođe izgradili 11 rampi za osobe sa invaliditetom na prilazima škola i ostalih institucija u Preševu i Bujanovcu. Takođe su ofarbali ograde dve osnovne škole i Doma kulture u Preševu i Bujanovcu i motivisali sugrađane da im se pridruže šaljući poruku da su, kroz zajednički rad u zajednici pozitivne promene moguće.

YouthBuild je mnogima pomogao da razbiju etničke barijere: „Priznajem da sam u početku imala predrasude prema Albancima ali zahvaljujući zajedničkim treninzima i druženju počela sam da menjam mišljenje. Još uvek se družimo i lepo provodimo dok zajedno obilazimo i srpske i albanske kafiće, što pre nije bio slučaj.“, kaže Milica Marković – jedna od prošlogodišnjih učesnica.

Program „YouthBuild – Edukovani i aktivni mladi“ sprovode Građanske inicijative a podržavaju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), Fondacija Caritas Luxemburg, YouthBuild International, grad Vranje i opštine Bujanovac i Preševo.

logoi

YB kolazNezaposlen/a si i imaš između 15 i 30 godina? Živiš u Bujanovcu, Preševu ili Vranju? Želiš da budeš aktivan/a? Nemaš radno iskustvo? Želiš da učiš, rešavaš probleme u zajednici i stekneš priliku za stažiranje, praksu, preduzetništvo?

Uključi se u program YouthBuild i budi jedan/na od 50 mladih koji će kroz šestomesečnu obuku steći veštine neophodne za zapošljavanje i aktivizam u lokalnoj zajednici.

Pošalji popunjen aplikacioni formular do 4. oktobra 2013. godine na office.mladi@gradjanske.org i postani deo ekipe YouthBuild Srbija!

Za sredinu oktobra planiran je uvodni trening za sve zainteresovane, nakon kojeg će biti odabrani polaznici šestomesečnog programa.

VIŠE O PROGRAMU:

Program YouthBuild obuhvata intenzivnu obuku za sticanje veština neophodnih za posao i aktivizam u lokalnoj zajednici za 50 mladih iz Bujanovca, Preševa i Vranja. Grupa od 50 učesnika/ca uzrasta od 15 do 30 godina, iz Bujanovca, Preševa i Vranja će učestvovati u šestomesečnom programu, koji se odvija u dve faze.

Prva četiri meseca (novembar 2013. – februar 2014. godine) polaznici/ce će provesti u intenzivnom učenju u YouthBuild centru Građanskih inicijativa u Bujanovcu, gde će učestvovati u raznim obrazovnim aktivnostima. Tokom ove faze, polaznici/ce će takođe provoditi vreme i u društveno korisnim projektima unutar zajednice, te se može reći da će prva četiri meseca polaznici/ce biti angažovani paralelno na dva načina:

1. u aktivnostima unutar učionice putem kojih će poboljšati svoje jezičke sposobnosti, naučiti praktične veštine, veštine komunikacije, proći kroz obuku na temu liderstva i socijalnih veština;

2. u aktivnostima na projektima unutar zajednice koji potencijal mladih čine vidljivim i pružaju praktično radno iskustvo svakom od njih.

U drugoj fazi koja traje dva meseca (februar – mart 2014. godine), Građanske inicijative će pomoći polaznicima prilikom potrage za radnim mestima, stažiranjem i praksom, te prilikom preduzetničkih poduhvata, uspostavljanja kontakata sa institucijama i drugim aktivnostima vezanim za ostvarivanje ekonomske nezavisnosti mladih.

Jednom sedmično polaznici će se vraćati u YouthBuild centar za dodatne konsultacije i usluge profesionalnog razvoja. Elementi društvenog i građanskog obrazovanja će biti uključeni u obe faze programa.

Polaznicima koji nisu iz Bujanovca biće refundirani putni troškovi tokom prva 4 meseca programa, a svi će u tom periodu dobijati i mesečne stipendije.

„YouthBuild” je model koji se od 1994. godine sprovodi i daje izvanredne rezultate u preko 15 zemalja širom sveta. Sa 20 godina iskustva „YouthBuild” je preko 110.000 mladih ljudi pripremio da budu aktivni, angažovani i sami grade svoju zajednicu. Budite i vi jedan od njih!

Program YouthBuild na jugu Srbije sprovode Građanske inicijative, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Fondacije Caritas Luksemburg.

Građanske inicijative uspešno sprovode ovaj model u Srbiji od 2011. godine o čemu možete saznati više u ovom filmu.

Pridružite nam se!

dodeljeni sert svimaUčesnicima i učesnicama YouthBuild programa koji Građanske inicijative sprovode u Preševu, Bujanovcu i Vranju su u ponedeljak 3. juna 2013. godine, dodeljeni sertifikati za uspešno završen kurs engleskog jezika.

grupicaNakon tromesečnog rada u bujanovačkom YouthBuild trening centru, polaznici/e imali test provere znanja čijim polaganjem su uspešno savladali početni i srednji nivo kursa. 19 mladih ljudi sada poseduje sertifikate o zavšenom kursu koji će im pomoći da se lakše zaposle i napreduju.

ispred centra sertifikatiProgram „YouthBuild – Edukovani i aktivni mladi” u Preševu, Bujanovcu i Vranju Građanske inicijative sprovode uz podršku Fondacije Caritas Luxembourg, YouthBuild International, Ambasade Kraljevine Holandije, Uprave grada Vranja, opština Bujanovac i Preševo.

Nakon godinu dana uspešnog sprovođenja, Građanske inicijative nastavljaju sa sprovođenjem YouthBuild programa sa novih 47 učesnika/nica iz Vranja, Bujanovca i Preševa. Tim povodom je 2. oktobra 2012. godine održano svečano otvaranje Trening centra u Bujanovcu i obeležavanje početka rada nove generacije. Predsednik opštine Bujanovac Nagip Arifi, gradonačelnik Vranja Zoran Antić, izvršna direktorka Građanskih inicijativa Dubravka Velat i Jasmina Rugovac iz Caritas-a, svojim obraćanjima su obeležili otvaranje centra.

Predsednik opštine Bujanovac Nagip Arifi je pozdravio prisutne prilikom otvaranja svečanosti i istakao koliko je značajno da Bujanovac i okolina imaju razvijene multietničke programe zahvaljujući kojima se mladi različih nacionalosti približavaju jedni drugima, druže i sarađuju. On je takođe podsetio da je opština Bujanovac i prošle godine pomogla YouthBuild projekat kao i da će nastaviti sa podrškom i ove godine.

Zoran Antić, gradonačelnik Vranja je poželeo uspeh novoj generaciji YouthBuild projekta. On je skrenuo pažnju da upravo kroz ovaj i projekte slične ovom, Vranje, Bujanovac i Preševo dobijaju šansu da obnove svoje zajednice i aktivno rade na stvaranju boljih prilika za mlade ljude u ovom delu Srbije.

Dubravka Velat, izvršna direktorka Građanskih inicijativa je istakla da o mladima često postoji percepcija da su apatični, nesolidarni ili lenji. Ona je dodala da je upravo projekat YouthBuild pokazao suprotno od onoga što se uglavnom misli o mladima. Učesnici/e prve generacije ovog projekta preuzeli su inicijativu i sagradili 11 rampi za osobe sa invaliditetom i ofarbali ograde na osnovnim školama i institucijama u Preševu i Bujanovcu. Velat je zaključila da su ovi mladi svojim radom i zalaganjem mnogo toga uradili za svoju zajednicu što je samo pokazatelj da mladi mogu biti motor i pokretač pozitivnih promena ukoliko im se pruži podrška i motivacija.

Jasmina Rugovac, predstavnica Caritas Luxembourg – jednog od donatora YouthBuild projekta pozdravila je prisutne i poželela im uspešan početak rada u Trening centru.

Grupa mladih koja se ove godine uključuje u projekat, izabrana je nakon konkursa koji je organizovan u avgustu 2012. godine. Oni će u narednih 6 meseci pohađati obuke za sticanje veština neophodnih za zapošljavanje i aktivizam u lokalnoj zajednici. YouthBuild projekat Građanske inicijative sprovode uz podršku Caritas Luxembourg, Youth Build International, grada Vranja i opština Bujanovac i Preševo.

Novih 47 mladih ljudi će u narednih 6 meseci pohađati obuke za sticanje veština neophodnih za zapošljavanje i aktivizam u lokalnoj zajednici.

Iste obuke su prethodne godine motivisale prvu grupu mladih učesnika/ca da izgradi 11 rampi za osobe sa invaliditetom i ofarbaju ograde osnovnih škola i ostalih institucija u Preševu i Bujanovcu. Kroz druženje, učenje jezika i volonterski rad u zajednici, ovi mladi ljudi su uspeli da prevaziđu sve postojeće međusobne predrasude i tokom projekta postanu bliski prijatelji. Iskustva na terenu motivisala su ih da postanu samostalni aktivisti i aktivistkinje koji se otvoreno suočavaju sa problemima u svom gradu i opštini, rešavajući ih u korist cele zajednice.

Grupa mladih koja se ove godine uključuje u projekat, izabrana je nakon konkursa koji je bio organizovan u avgustu 2012. godine. Svi su oni u Vranjskoj banji imali prilike da učestvuju u uvodnom treningu gde su se upoznali sa projektom, dosadašnjim rezultatima i šansama koje im se otvaraju. 2. oktobra 2012. počinju sa radom u YouthBuild Trening centru gde imaju obezbeđen prostor za sve svoje aktivnosti. Ovom prilikom održaće se i svečano otvaranje Trening centra i obeležavanje početka rada nove generacije.

„YouthBuild” je model koji se sprovodio i dao izvanredne rezultate u 15 zemalja širom sveta. Sa preko 30 godina iskustva „YouthBuild” je preko 94000 mladih ljudi pripremio da budu aktivni, angažovani i sami grade svoju zajednicu.

Više o projektu i aktivnostima čitajte na: https://youthbuildsrbija.org/ a na ovom linku možete pogledati film o aktivnostima prethodne grupe YouthBuild projekta: http://www.youtube.com/watch?v=91rUpfiBtjk&feature=BFa&list=UUYl5I0jgP1LgNde6palXejA

Ovaj projekat već drugu godinu za redom sprovode Građanske inicijative uz podršku Caritas Luxembourg,  Youth Build International, grada Vranja i opština Bujanovac i Preševo.