WP@dmn

YB ceo set

 

Bujanovac,  22. septembar 2016. – U staroj zgradi komitetа održan trening pod nazivom ’’Lokalna zajednica i lokalni razvoj”, u okviru projekta “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta”, koji je finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije podržan od strane YouthBuild International.

Tokom dvonodnevnog treninga  učesnici/ce programa imali su priliku da se upoznaju sa osnovnim pravilimimg_7305a programa i rada u trening centru, da prošire znanja o važnosti aktivnog uključenja mladih u razvoj lokalne zajednice, ovladavanje osnovnih tehnika uključivanja zajednice. Učesnice su kroz vežbu procene potrebe identifikovale nekoliko probleme sa kojima se lokalna zajednica Bujanovac suočava.

U narednim mesecima u trening centru u Bujanovcu održaće se 22 trening dana  na temu poslovnih veština.  

MOS

Пројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места” спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе”, а финансира Министарство омладине и спорта Ребуплике Србије.

Ministarstvo omladine i sportaYouthBuildSrbijaGradjanske Incijative

 

Bujanovac, 06.septembar, 2016 – 24 mladih iz Bujanovca, Preševa i Vranja učestvovalo je na dvnodnevnom uvodnom treningu za novu grupu učesnika na projektu “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta ” osmišljenog sa ciljem da pospeši zapošljivost mladih iz nerazvijenih regiona Južne i Jugozapadne Srbije, kroz izgradnju kapaciteta i uspostavljanje mehanizma za kontinuiranu podršku u razvoju poslovnih veština i povećanju konkurentnosti mladih na tržištu rada.

img_7220
Tokom  prvog trening dana uz slogan #znam #mogu #pokrecem prijavljeni učesnici su kroz vežbe, test, diskusiju, grupni rad i na osnovu indidvidualnih razgovora ocenjivani kroz osnovne i posebne utvrđene  kriterijume.
Drugi dan je obuhvatio individualne intervjue  lokalnih koordinatora sa učesnicima radi boljeg upoznavanja kandidata i njihovih veština, sposobnosti i drugih karakteristika potrebnih za ovaj program.

 

Konačni rezultati biće objavljeni početkom iduće nedelje.

 

 

MOS

Пројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места”, спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе”, финансира Министарство омладине и спорта Ребуплике Срби

 

 

 

 

Ministarstvo omladine i sportaYouthBuildSrbijaGradjanske Incijative

 

 

 10.gusht 2016, Beograd-   Iniciativa Qytetare   – Për shkak interesimit të madh të të rinjëve, konkursi  për aplikim në projektin “Iniciativa Qytetare   – Për shkak interesimit të madh të të rinjëve, konkursi  për aplikim në projektin “Me njohuritë dhe proaktivitetin e të rinjëve drejt punësimit” do të jetë i hapur deri me 24 gusht.  Për vazhdimin e afatit të konkursit është vendosur me qëllim që të gjithë të rinjët e interesuar të kenë mundësi të paraqiten në konkurs.

Në vazhdim janë detajet për aplikim në këtë projekt.do të jetë i hapur deri me 24 gusht.  Për vazhdimin e afatit të konkursit është vendosur me qëllim që të gjithë të rinjët e interesuar të kenë mundësi të paraqiten në konkurs.

Në vazhdim janë detajet për aplikim në këtë projekt.

JE I/E PAPUNË DHE KE MIDIS 18 E 30 VJET?

KE PËRFUNDUAR SHKOLLËN E MESME OSE FAKULTETIN?

JETON NË BUJANOC, PRESHEVË, VRANJË, NOVI PAZAR, TUTIN DHE SJENICË?

KY ËSHTË KONKURS PËR TY

 

Inkuadrohu në programin YouthBuild dhe bëhu njëri  nga 30 të rinjët, të cilët përmes trajnimit do të përfitojnë aftësi të domosdoshme për punësim, zhvillim të biznesit dhe realizim të aktiviteteve në komunitet.

 

Dërgoje të plotësuar formulari aplikimit  deri më 10 gusht 2016 në office.mladi@gradjanske.org  dhe bëhu pjesë e ekipit të YouthBuild Serbia!

 

Do të të ftojmë në trajnimin seleksionues në fillim të gushtit, ku do të bëhet përzgjedhja përfundimtare e pjesëmarrësve në program.

NUK KE DËGJUAR PËR PROGRAMIN YOUTHBUILD?!

Atëherë bëje një shëtitje nëpër lagjet e qytetit dhe do të njoftohesh me moshatarët e tu, të cilët kanë ndjekur vitet e kaluara programin YouthBuild.

Në Qendrat e trajnimit në Bujanoc dhe  Novi Pazar, ata kishin trajnime  të ndryshme që kishin të bënin me ngritjen e kapaciteteve të të rinjëve dhe aftësimin e tyre për temat:  puna në komunitet, aftësitë e komunikimit, shkrimi i projekteve, puna vullnetare dhe në të njëjtën kohë  ata kanë organizuar aktivitete vullnetare në të mirë të kësaj shoqërie.

 

 

CILI ËSHTË QËLLIMI I KËTIJ PROGRAMI?

 

Ky program ka për qëllim shpeshtimin e punësimit të të rinjëve dhe hapjen e mundësive të reja për inkuadrimin e tyre në vende të punës, në rajonet më të pazhvilluara, ndër të cilat bëjnë pjesë edhe komunat e përfshira me projekt, edhe atë nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve të të rinjëve dhe ofrimit të edukimit funskional në mënyrë që të rinjët të bëhen konkurrent dhe të kërkuar nga tregu i punës, përkatësisht punëdhënësit lokal. Përmes programit të rinjët do të kenë mundësi që të fitojnë njohuri të nevojshme dhe shkathtësi të domosdoshme për udhëheqjen e një biznesi, duke filluar nga shkrimi i një biznes plani e gjer te njohuritë për menaxhimin e resurseve njerëzore.

 

 

 

 

 

MË SHUMË PËR PROGRAMIN:

 

Programi YouthBuild përfshin trajnimin intenziv  për ngritjen e kapaciteteve të rinjëve dhe aftësimin e tyre për të qenë aktiv dhe konkurrent në tregun e punës, për për 30 të rinj nga Bujanoci, Presheva, Vranja, Novi Pazari,  Sjenica dhe Tutini. Grupi i perzgjedhur prej 30 pjesëmarrësve, të moshës 18 deri 30 vjeç do të marrin pjesë në programin gjashtëmujor, i cili zhvillohet në tri faza.

 

 

Në fazën e parë do të fillojë cikli i trajnimeve për 30-të të rinj  nga të dy rajonet, me temë shkathtësitë në biznes në kohëzgjatje prej 22 ditëve, me një program i cili do të përgatitet paraprakisht. Trajnimet do t’i mbajnë trenerët e kualifkuar dhe me përvojë disavjaçare për temat të ndryshme si shkathtësitë e nevojshme për të qenë një trener i suksesshëm, shkathtësitë për një prezantim publik të shkëlqyer, shkathtësitë e komunikimit dhe negociimit, shkruarja e propozim projekteve për fondet EU, shkruarja e një biznes plani, përdorimi i teknologjive të reja në punë, marrëdhëniet me publikun dhe komunikimi, si dhe menaxhimi i resurseve njerëzore. Dizajni i trajnimeve do të krijohet në bazë të nevojave të pjesëmarrësve dhe nivelit të  njohurive të tyre nga këto tema përkatëse, me çka do të mundësohet standardizimi i njohurive dhe aftësive, që secili pjesëmarrës duhet të fitojë përmes programit të trajnimit.

 

 

Me qëllim të nxitjes së aktivizmit dhe veprimit proaktiv të të rinjëve në komunitet në fazën e dytë, pjesëmarrësit e projektit pas përfundimit të trajnimeve, do të përgatisin dhe realizojnë takime midis të rinjëve dhe punëdhënësve në komunat nga të cilat vijnë, si lloj speed-dating, me ç’rast të rinjët do të kenë mundësi t’ia prezantojnë punëdhënësve njohuritë dhe shkathtësitë e arritura gjatë trajnimeve dhe të shohin se në çfarë mënyrë mund t’i ofrojnë mbështetje zhvillimit të veprimtarisë së këtyre ndërmarrjeve. Të rinjët do të kenë mundësi, që në kompanitë dhe ndërmarrjet lokale,  të cilat janë të hapura për bashkëpunim të mbajnë punë praktike nga një muaj minimum dhe tre muaj maksimum dhe të aplikojnë njohuritë e arritura gjatë trajnimeve në zgjidhjen e problemeve, avancimin dhe mbështetjen e zhvillimit të biznesit në ndërmarrjet në të cilat do ta mbajnë punën praktike.

fazën e tretë do të krijohet Info biznes qendra që do të veprojë në kuadër të zyres lokale të Iniciativës qytetare në Bujanoc, si qendër e edukimit për të rinjët, në temat e zhvillimit të bizneseve, aftësive për punë  dhe do të shërbejë si urë ndërlidhëse e bashkëpunimit ndërsektorial mes bizneseve lokale, organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve lokale. Progami i detajuar i aktiviteteve te Info biznes qendrës do të zhvillohet gjatë projektit, pas targetimit të nevojave të të rinjve në njërën anë dhe nevojave të punëdhënësve lokal në anën tjetër, me ç’rast do të hartohet edhe “Analiza e nevojave të punëdhënësve në Serbinë jugore – shans për të rinjët”, e cila do të prezentohet publikisht në kuadër të fillimit të punës së info biznes qendrës.

 

Pjesëmarrësve, të cilët nuk janë nga Bujanoci do t’i rimbursohen shpenzimet e udhëtimit gjatë kohëzgjatjes së programit.

 

„YouthBuild” është model,  i cili prej vitit 1994 zbatohet dhe jep rezultate të jashtëzakonshme në 15 vende në mbarë botën. Me 20 vite përvojë „YouthBuild” ka përgatitur mbi 110.000 njerëz të rinjë për të qenë aktiv, të angazhuar dhe për të ndërtuar vetë komunitetin e tyre. Bëhuni edhe ju një nga ata!

 

Inciativa qytetare zbaton me sukses këtë model në Serbi që nga viti 2011 për këtë më shumë mund të mësoni përmes këtij filmi këtu.

 

Eja edhe Ti,  bashkohu me Ne!

 

MOSProjektin “Me njohuritë dhe proaktivitetin e të rinjëve drejt vendeve të reja të punës“, e realizon Iniciativa Qytetare, ndërsa e financon Ministria e Rinisë dhe Sportit e Republikës së Serbisë

 

 

 

 

Ministarstvo omladine i sportaYouthBuildSrbijaGradjanske Incijative

 

 

10.avgust 2016, Beograd- Građanske Inicijative  su, zbog velikog interesovanja mladih, produžili rok za prijavu u okviru konkursa YouthBuild Srbija projekta– “Znanjem i proaktivnošću mladih do novi radnih mesta“  do 24. avgusta. Odluka o produženju roka doneta je kako bi svima zainteresovanim mladima bilo omogućeno da se prijave.

 

U nastavku su detalji za prijavljivanje i programu.

 

Uključi se u YouthBuildprogram i budi jedan/na od 30 mladih koji će kroz obuku steći veštine neophodne za zapošljavanje i aktivizam u lokalnoj zajednici.

 

Pošalji popunjen  aplikacioni fromular  do 24. avgusta 2016. godine na office.mladi@gradjanske.org i postani deo ekipe YouthBuild Srbija.

 

Pozvaćemo te na uvodni trening početkom avgusta, nakon čega će biti izvršen konačni odabir polaznika/ca programa.

 

NE ZNAŠ ZA YOUTH BUILD?

Prošetaj se po kraju i upoznaćeš svoje vršnjake i vršnjakinje koji su prethodnih godina pohađali obuke u okviru YouthBuild programa. U Trening centrima u Novom Pazaru i Bujanovcu, oni su svakodnevno imali obuke na teme rada u zajednici, veština komunikacije, pisanja projekata, a istovremeno su i organizovali volonterske akcije.

 

ZAŠTO BAŠ YOUTH BUILD?

Osposobljavanje mladih  da nađu ili pokrenu sopstveni posao, postanu aktivni u zajednici i doprinesu njenom razvoju, kroz izgradnju kapaciteta i uspostavljanje mehanizma za kontinuiranu podršku u razvoju poslovnih veština i povećanju konkurentnosti mladih na tržištu rad, ciljevi su ovog projekta.
VIŠE O PROGRAMU:

 

Program YouthBuild obuhvata intenzivnu obuku za sticanje veština neophodnih za posao i aktivizam u lokalnoj zajednici za 30 mladih iz Bujanovca, Novog Pazara, Preševa, Vranja, Sjenice i Tutina. Grupa od 30 učesnika/ca uzrasta od 18 do 30 godina će učestvovati u šestomesečnom programu, koji se odvija u tri faze.

 

U prvoj fazi biće pokrenut ciklus obuka  za 30 mladih iz oba regiona, na temu poslovnih veština u trajanju od 22 trening dana po regionu (ukupno 44), uz prethodno utvrđen program obuka. Obuke će držati obučeni predavači sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti PR-a i poslovne komunikacije u biznis sektoru, kao i kvalifikovani tim trenera/ica za teme trenerskih veština, veština prezentacije, komunikacije pregovaranja i pisanja predloga projekata za fondove EU. Dizajn obuka će se kreirati uz prethodnu

 

analizu potreba i stečeni nivo znanja svakog/e od učesnika/ca na pomenute teme, čime će se omogućiti ujednačavanje znanja i veština  koje će svako od učesnika/ca programa dobiti kroz obuke.

 

U cilju podsticanja aktivizma i proaktivnog delovanja mladih u zajednici u drugoj fazi, učesnici/e programa će nakon završenih obuka, pripremiti i realizovati susrete mladih i poslodavaca u svih 6 opština oba regiona u vidu “speeddating-a”, što će biti prilika da mladi predstave stečena znanja i veštine poslodavcima i krenu u proces analize njihovih potreba, na osnovu čega će kasnije kroz radnu praksuimati priliku i jasniju sliku na koji način mogu pružiti podršku razvoju poslovanja ovih preduzeća. Mladi će imati priliku da uz unapred dogovorenu saradnju sa Građanskim inicijativama, borave minimum mesec dana, a maksimum 3 meseca, u nekoj od 20 lokalnih kompanija ili preduzeća, gde će moći da stečena znanja primene u cilju rešavanja problema, unapređenja i podrške razvoju poslovanja preduzeća u kojima budu obavljali radnu praksu.

 

U trećoj fazi biće uspostavljeni Biznis info centri koji će delovati u okviru lokalnih kancelarija Građanskih inicijativa u Bujanovcu i Novom Pazaru, kao svojevrsni edukativni centri za mlade na temu razvoja poslovnih zanja i veština i model međusektorske saradnje i podrške razvoju lokalnih biznisa. Detaljan program aktivnosti Centara biće izrađen tokom realizacije projekta, nakon dodatnog mapiranja potreba i mladih i biznisa i urađene Analiza potreba nezaposlenih mladih i tržišta rada. Nakon završetka projekta ovako uspostavljni centri nastavljaju da funkcionišu uz podršku ljudskih i tehničkih resursa lokalnih  kancelarija Građanskih iniicjativa

 

Polaznicima koji nisu iz Bujanovca i Novog Pazara biće refundirani putni troškovi tokom trajanja programa.

 

„YouthBuild” je model koji se od 1994. godine sprovodi i daje izvanredne rezultate u preko 15 zemalja širom sveta. Sa 20 godina iskustva „YouthBuild” je preko 110.000 mladih ljudi pripremio da budu aktivni, angažovani i sami grade svoju zajednicu. Budite i vi jedan od njih!

 

Građanske inicijative uspešno sprovode ovaj model u Srbiji od 2011. godine o čemu možete saznati više u ovom filmu.

 

Pridruži nam se!

 

MOS

 

 

Пројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места”, спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе”, финансира Министарство омладине и спорта Ребуплике Србије

 

 

Presevo, 4.avgust 2016. godine – Gradjanske Inicijative su danas u Presevu javno predstavile novi omladinski projekat “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta“ koji se ove godine finansira od strane Ministarstvo omladine i sprota i YouthBuild International.

Na skupu su učestvovali mladi i predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje filijala u Preševu.

Predstavnici Gradjanske Inicijative predstavili su projekat i mehanizme za održivost projekta dok su predstavinici Nacionalne službe zapošljavanje prestavili su programe za podsticanje zaposljavanje.

Konkurs je otvoren do 10.avgusta 2016.godine, više informacija na sledećem linku: https://youthbuildsrbija.org/?p=1637

 

Пројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места”, спроводи Удружење грађана за демократију MOSи грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе”, финансира Министарство омладине и спорта Ребуплике Србије

 

 

 

 

Ministarstvo omladine i sportaYouthBuildSrbijaGradjanske Incijative

4.gusht 2016, Preshevë- Projekti “Me njohuritë dhe proaktivitetin e të rinjëve drejt vendeve të reja të punës“ është prezantuar sot në Presheve ku prezent ishin te rinjt dhe përfaqësuesit e Entit për punësim dega në Preshevë.
 
Projekti ka të bëjë me të rinjët dhe hapjen e mundësive te reja për punësim e tyre, duke e ditur se punësimi i të rinjëve është një ndër 9 prioritete e Strategjisë Nacionale për të rinjë 2015-2020, përmesë projektit do të ofrojmë njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme, të cilat do ti lehtesojnë të rinjve inkuadrimi në tregun e punës. Incijativa qytetar me anë të këtij projekti do të krijoj një urë lidhëse midis biznesve dhe të rinjve duke krijuar Info Qendren e biznesit e cila do të udhëhiqet nga këta të ri me mbështetjen e stafit të organizatës, theksuan përfaqësuesit e Incijativës qytetare (Nermine Aliu dhe Fismir Jahiu)
IMG_6431
Përfaqësuesi i Entit për punësim dega në Preshevë Muhamed Ramadani, prezentoj programet të cilat i ofronë enti, ofrojë mbështejten dhe theksoi nevojën e informimit te rinjëve për mundësitë e reja.
 
Rekomanditmet dhe kërkesat e të rinjëve ishin të shumëta, diteve në vazhdim do të shkruajm një tekst të veçant për rininë e Bujanocit dhe Preshevës.
Dërgoje të plotësuar formulari aplikimit  deri më 10 gusht 2016 në office.mladi@gradjanske.org  dhe bëhu pjesë e ekipit të YouthBuild Serbia!

Eja edhe Ti,  bashkohu me Ne!

 

MOSProjektin “Me njohuritë dhe proaktivitetin e të rinjëve drejt vendeve të reja të punës“, e realizon Iniciativa Qytetare, ndërsa e financon Ministria e Rinisë dhe Sportit e Republikës së Serbisë

 

 

 

 

Ministarstvo omladine i sportaYouthBuildSrbijaGradjanske Incijative

Vranje, 02.avgust 2016.godine Građanske incijative su danas u Vranju javno predstavile novi omladinski projekat “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta“ koji se ove godine finansira od straneMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA, a podržava se od Youthbuild International
Na skupu su učestvovali mladi, predstavnici kancelarije za mlade, organizacije civilnog društva.
IMG_6406[1]
Koordinatorka programa obuke GI u lokalnoj kancelariji u Bujanovcu, Nermine Aliji, istakla da je projekat pisan tako što su sami mladi sami dali predloge, obuke su usklađene i biće prilagođene da mladi dobijaju potrebne poslovne veštine i da unaprede poslovanje biznis sektora. Želja nam je da nam mladi budu proaktivni ne samo na tržištu rada nego i prilikom procesa donošenja odluka, a upravo je ovaj program šansa da se mladi aktiviraju i daju doprinos za sebe i zajendicu.
Nakon što prođu kroz program obuka i radnih praksi, grupa učesnika/ca programa formiraće ”Biznis info centre” koji će delovati u okviru lokalnih kancelarija Građanskih Incijativa u Bujanovcu i Novom Payaru kao svojevrsni edukativni centri za mlade na temu razvoja poslovnih znanja i veština i model međusektorske saradnje i podrške razvoju lokalnih biznisa.
Konkurs za ovogodišnji omladinski projekat je otvoren i trajeće do10. avgusta. Konkurs je namenjen dugoročno nezaposlenim mladim ljudima starosti od 18 do 30 godina. Pošalji popunjen  aplikacioni fromular  do 10. avgusta 2016. godine na office.mladi@gradjanske.org i postani deo ekipe YouthBuild Srbija.

MOS

Пројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места”, спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе”, финансира Министарство омладине и спорта Ребуплике Србије

 

 

 

 

Ministarstvo omladine i sportaYouthBuildSrbijaGradjanske Incijative

Sjenica, 14.jul 2016. godine – Gradjanske Inicijative su danas u Sjenici u prostorijama Kancelarije za mlade Sjenica, javno predstavile novi omladinski projekat “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta“ koji se ove godine finansira od strane Министарство омладине и спорта, a podržava se od @YouthBuild Inernational

Na skupu su učestvovali mladi, predstavnici javnog sektora, lokalnih samouprava, lokalnog biznis sektora, lokalnih medija i organizacije civilnog društva, kao i ostali relevantni akteri čije su aktivnosti usmerene ka mladima.

Koordinator programa GI u lokalnoj kancelariji u Novom Pazaru, Dževid Sadović, istakao je da je u prethodne 3 godine veliki broj mladih ljudi prošao kroz različite vidove obuka GI, stekao različita znanja i veštine koje su doprinele povećanom angažmanu mladih i njihovom aktiviranju na polju aktivnog traženja posla, odnosno samostalnog pokretanja biznisa.

Pored toga istaknuta je opravdanost ovog programa koja se oslanja na različita strateška dokumenta na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i na ankete i sprovedena istraživanja vezana za potrebe poslodavaca, koji su u ogromnom broju istakli potrebu za radnom snagom, odnosno mladima koji poseduju funkcionalna znanja i adektvatne poslovne veštine.

Učesnici na prezentaciji imali su posebno interesovanje za mogućnosti radne prakse u malim i srednjim preduzećima, kao i o načinima konkurisanja za bespovratna sredstva za započinjanje sopstvenog biznisa.

Konkurs za ovogodišnji omladinski projekat je otvoren i trajeće do kraja jula. Konkurs je namenjen dugoročno nezaposlenim mladim ljudima starosti od 18 do 30 godina.

Više informacija o konkursu možete pronaći na

POZIV ZA UČEŠĆE u YouthBuild programu – “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta“

Novi Pazar, 13.jul 2016. godine – Gradjanske Inicijative su danas u Novom Pazaru javno predstavile novi omladinski projekat “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta“ koji se ove godine finansira od strane Министарство омладине и спорта, a podržava se od @YouthBuild Inernational

Na skupu su učestvovali mladi, predstavnici javnog sektora, lokalnih samouprava, lokalnog biznis sektora, lokalnih medija i organizacije civilnog društva, kao i ostali relevantni akteri čije su aktivnosti usmerene ka mladima.

Koordinator programa GI u lokalnoj kancelariji u Novom Pazaru, Dževid Sadović, istakao je da je u prethodne 3 godine veliki broj mladih ljudi prošao kroz različite vidove obuka GI, stekao različita znanja i veštine koje su doprinele povećanom angažmanu mladih i njihovom aktiviranju na polju aktivnog traženja posla, odnosno samostalnog pokretanja biznisa.

Pored toga istaknuta je opravdanost ovog programa koja se oslanja na različita strateška dokumenta na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i na ankete i sprovedena istraživanja vezana za potrebe poslodavaca, koji su u ogromnom broju istakli potrebu za radnom snagom, odnosno mladima koji poseduju funkcionalna znanja i adektvatne poslovne veštine.

Konkurs za ovogodišnji omladinski projekat je otvoren i trajeće do kraja jula. Konkurs je namenjen dugoročno nezaposlenim mladim ljudima starosti od 18 do 30 godina.

Više informacija o konkursu možete pronaći na sledećem linku.

POZIV ZA UČEŠĆE u YouthBuild programu – “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta“

 

Centar E8 Vranje i Gradjanske Incijative kancelarija u Bujanovcu pozivaju Vas na forum teatar predstavu “Na putu” koja će biti izvedena u Bujanovcu. 
 
Pozorišna rezentacija je deo projekta „Theatre for open dialogue“ koji se realizuje u Vranju, Bujanovcu i Preševu u cilju podizanja svesti gradjana juzne Srbije o migracijama, kulturoloskim razlikama i poštovanju ljudskih prava.
Predstava “Na putu”je napravljena zajedno sa srednjoškolcima iz Vranja, iz želje da se ljudima koji gledaju predstavu izbeglice i imigranti predstave kao ljudi slični njima,a njihov tegoban i opasan put razumeju kao sticaj prilika, često izvan njihove kontrole…U predstavi glumi 10 mladih glumaca i glumica iz Vranja, Bujanovca i Nemačke.

Projekat se ralizuje uz pomoć Danskog saveta za izbeglice u Republici Srbiji, a u okviru programa „Jačanje kapaciteta pružanja pomoći u rešavanju izbegličke krize“
 
Datum: 19. jul 2016.

Mesto: Zgrada Nacionalnog saveta, prvi sprat, Bujanovac 17520

Termini: 18:00h, 19:00h i 20:00h
 
Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte na e-mail: bojana.stojkovic@e8.org.rs ili telefon: 060 40 888 62