Banka Kombëtare e Serbisë dhe Inciativa qytetare në bashkëpunim me Fakultetin Ekonomik të Suboticës, të enjten me 7 korrik, me fillim prej orës 12:00,  do të organizojnë  tribunë edukative për qytetarët e komunës së Bujanocit, në hapësirat e Fakultetit Ekonomik të Suboticës dega në Bujanoc.

Tema diskutimi në tribunë do të jenë:

  • Produktet dhe shërbimet financiare më shpesh të përdorura
  • Si t’i mbrojnë të drejtat e tyre përdoruesit e këtyre shërbimeve

Andaj, ftojmë të gjithë të interesuarit të paraqiten për pjesëmarrje në tribunën edukative, të shfrytëzojnë mundësinë  t’i parashtrojnë pyetje punonjësve Bankës Kombëtare të Serbisë, e të zgjidhin dilemat dhe  paqartësitë në lidhje me produktet dhe shërbimet financiare që i përdorin më së shpeshti.

Qëllimi kryesor i kësaj tribune edukative është aftësimi i të rinjëve, si grupe posaçërisht të ndjeshme,  rreth çështjeve financiare.

Aftësimi financiar paraqet kornizën bazike për mbrojtjen e të rinjëve në momentin kur ata bëhen shfrytëzues të shërbimeve bankare. Ne jemi dëshmitarë se çfarë pasoja mund të rezultojnë nga vendimet e gabuara dhe të nxituara mbi huamarrjen. Theksi i veçantë do t’i kushtohet rreziqeve që  bartin në vete këto produkte financiare, e kurrsesi reklamës së tyre.

Qëllimi tjetër është ngritja e nivelit të njohurive të përgjithshme dhe ofrimi i informacioneve, të cilat të rinjëve do t’i mundësojnë që më mirë të kuptojnë botën e financave, respektivisht produketeve të ndryshme financiare, kështu që do ta kenë më të lehtë të vendosin se si të investojnë paraët e veta ose  si të marrin kredi në kushte të volitshme.

 

Ju mirëpresim!

YouthBuildSrbijaGradjanske Incijative