Monthly Archives: November 2015

    Përfundoi vizita studimore e pjesëmarrëseve të programit Youth Build “Punësimi i grave të reja në sektorin e IT-së” në Beograd

Pjesëmarrëset e programit Youth Build “Punësimi i grave të reja në sektorin e IT-së” kanë realizuar vizitën studimore në Beograd prej 25 – 27 nëntor 2015

Projekti “Punësimi i grave të reja në sektorin e IT-së” ka filluar me idejën që gratë e reja nga mjediset më pak të zhvilluara të fitojnë mundësinë që me dijen e vet t’i përshtaten tregut të punës dhe të krijojnë mundësi për punë të reja dhe/ose të nisin bizneset e veta në industrinë më perspektive të IT-së. Ato përveç trajnimit intenziv për punimin dhe mirëmbajtjen e web faqeve kanë ndjekur edhe trajnimet për aktivizëm lokal, të cilin me sukses e kanë mbaruar.

Ditën e parë të vizitës e filluam  në Shkollën e Krojaçevës ku për së afërmi u njoftuam me punës e tyre, stafin dhe gjitha shërbimet që ofrojnë ata në kuadër të shkollës. Ishin po trenerët e asaj shkolle që suksesshëm realizuan trajnimin intenziv për punimin dhe mirëbajtjen e web faqeve.

Në kuadër të vizitës, 30 gratë e reja patën mundësinë të njoftohen dhe të shkëmbejnë mendime dhe ide edhe me ekspertët nga fusha e IT-së, me gratë që merren me ndërmarrësi, e të cilat tanimë veç kanë realizuar qëllimet e veta dhe të cilat paraqesin vetëm motivim shtesë që pjesëmarrëset e projektit tonë të vazhdojnë të ndërtojnë karrierën e tyre në këtë sferë. Mes tjerash, ato u shoqëruan me Ivana Qirkoviq-in (kickstart.rs), e cila me fjalimin e saj motivues ishte një shtysë e madhe dhe inspirim për gjithë ne, me Kristina Jazinka Nikoliq-in (senergy.rs) dhe me Zoja Kukiq-in (startit.rs).

Pjesëmarrëset e këtij programi vizituan edhe kompaninë Microsoft dhe Qendrën e tyre për zhvillim, biseduan me inxhinieret e Microsoft-it, kurse ekipi i tyre u prezantoi  pjesëmarrëseve programin BizSpark për StartUp-e. Gjatë qëndrimit në Microsoft, vajzat patën mundësi që nën përcjelljen e inxhinierit të ekipit të Microsoftit të krijojnë një web faqe, në programin Microsoft Azure. Kështu të gjitha pjesëmarrëset e hapën nga një llogari personale permes të cilave ato, në 12 muajt e ardhshëm, falas do të shfrytëzojnë produktet e këtij programi.

Në ditën e fundit vizituam Ministrinë e Rinisë dhe Sporteve të Republikës së Sërbisë ku mirë se ardhjen na e shprehu Zorica Labudoviç, shefe e sektorit për bashkëpunim me Zyret e të rinjëve dhe sekretari shtetëror për rini, Nenad Borovçanin. Pas kësaj vijoi vizita në Shtëpinë për të drejat e njerëzve.

Kështu pas gjithë këtyre vizitave i erdhi fundi rrugëtimit tonë, u kthyem në vendin tonë plot shpresë e inspirim se ndryshimi do të fillojë pikërisht nga Ne! Ne dhe çdo individ tjetër jemi forca që nis çdo iniciativë për ndryshim.

Ajo që na ka mbetur tani është krijimii web faqes falas shoqatës “Shoqëria Ekologjike” e cila u përzgjodh fituese në konkursin e shpallur nga “Iniciativa qytetare” për krijimin e një web faqeje falas.

 

Projektin “Punësimi grave të reja në sektorin e IT-së” është duke e realizuar Iniciativa Qytetare ndërsa duke e  mbështetur financiarisht Ministria e Rinisë dhe Sportit e Republikës së Sërbisë.

 

Programin YouthBuild – Të rinjët e edukuar dhe aktiv, të cilin në Serbi e implementon Iniciativa Qytetare, është zhvilluar sipas modelit të programit YouthBuild Internacional, i cili po jep rezultate të shkëlqyera në 15 vende të anemabanë botës. Me mbi 30 vjet përvojë, YouthBuild ka përgatitur 94 000 të rinj që të jenë aktiv, të angazhohen dhe vetë të ndërtojnë komunitetin e tyre. Programin YouthBuild e ka mbështetur Ministria e Rinisë dhe Sportit dhe Youthbuild Internacional.

 

Më shumë për Youth Build-in dhe Iniciativën Qytetare do të gjeni në adresat e mëposhtme:

:: www.youthbuildsrbija.org :: facebook.com/YouthBuildSrbija :: www.gradjanske.org :: facebook.com/GradjanskeInicijative

Shkolla e Krojaceves Microsoft 2 jpg Microsoft 1 jpg M.O.S 1M.O.S 1.Ivana Cirkovic

25 Nëntor Pjesëmarrëset e programit Youth Build “Punësimi i grave të reja në sektorin e IT-së” në vizitë studimore në Beograd

Projekti “Punësimi i grave të reja në sektorin e IT-së” ka filluar me idejën që gratë e reja nga mjediset më pak të zhvilluara të fitojnë mundësinë që me dijen e vet t’i përshtaten tregut të punës dhe të krijojnë mundësi për punë të reja dhe/ose të nisin bizneset e veta në industrinë më perspektive të IT-së. Ato së shpejti dë ta kryejnë trajnimin intenziv për punimin dhe mirëmbajtjen e web faqeve. Pjesa e dytë e projektit nënkupton edhe trajnimin për aktivizëm lokal, të cilin me sukses e kanë mbaruar.

Ajo që tashmë ka mbetur është vizita studimore në Beograd, e cila do të realizohet prej 25 deri më 27 nëntor të vitit 2015.

Në kuadër të vizitës, 30 gratë e reja do të kenë mundësi të njoftohen dhe të shkëmbejnë mendime/ide me ekspertët nga fusha e IT-së, me gratë që merren me ndërmarrësi, e të cilat tanimë veç kanë realizuar qëllimet e veta dhe të cilat paraqesin vetëm motivim shtesë që pjesëmarrëset e projektit tonë të vazhdojnë të ndërtojnë karierën e tyre në këtë sferë. Mes tjerash, do të shoqërohen me Ivana Qirkoviq-in (kickstart.rs), me Kristina Jazinka Nikoliq-in (senergy.rs) dhe me Zoja Kukiq-in (startit.rs).

Pjesëmarrëset e këtij programi do të vizitojnë kompaninë Microsoft dhe Qendrën e tyre për zhvillim, do të bisedojnë me inxhinieret e Microsoft-it, kurse ekipi i tyre do t’u prezantojë  pjesëmarrëseve programin BizSpark për StartUp-e.

Poashtu, do ta vizitojnë edhe Ministrinë e Rinisë dhe Sporteve të Republikës së Sërbisë dhe

Shtëpinë për të drejat e njerëzve.

Pjesëmarrëset e programit dë marrin këshilla praktike se si të shfrytëzojnë shkathësitë e reja të fituara në fushën e IT-së, do të njoftohen me funksionimin e start up bizneseve dhe hapat konkret drejt ndërmarrësisë.

BUNP

 

 

 

MOS Projektin “Punësimi grave të reja në sektorin e IT-së” është duke e realizuar Iniciativa Qytetare ndërsa duke e  mbështetur financiarisht Ministria e Rinisë dhe Sportit e Republikës së Sërbisë.

 

 

Programin YouthBuild – Të rinjët e edukuar dhe aktiv, të cilin në Serbi e implementon Iniciativa Qytetare, është zhvilluar sipas modelit të programit YouthBuild Internacional, i cili po jep rezultate të shkëlqyera në 15 vende të anemabanë botës. Me mbi 30 vjet përvojë, YouthBuild ka përgatitur 94 000 të rinj që të jenë aktiv, të angazhohen dhe vetë të ndërtojnë komunitetin e tyre. Programin YouthBuild e ka mbështetur Ministria e Rinisë dhe Sportit dhe Youthbuild Internacional.

 

Më shumë për Youth Build-in dhe Iniciativën Qytetare do të gjeni në adresat e mëposhtme:

:: www.youthbuildsrbija.org :: facebook.com/YouthBuildSrbija :: www.gradjanske.org :: facebook.com/GradjanskeInicijative

YB IT header

Projekat “Zapošljavanje mladih žena u IT sektoru” započet je sa idejom da mlade žene iz manje razvijenih sredina dobiju priliku da prilagođavanjem svog znanja tržištu rada stvore mogućnosti za nove poslove i/ili pokretanje sopstvenog biznisa u perspektivnoj IT industriji. One uskoro završavaju intenzivnu obuku za izradu i održavanje veb sajtova. Projekat podrazumeva i obuku za lokalni aktivizam, koju su sve učesnice uspešno prošle.

Ono što im sada predstoji jeste studijska poseta Beogradu koja će biti realizovana od 25. do 27.novembra 2015.godine.

U okviru posete, 30 mladih žena imaće priliku da upozna i razmeni mišljenja sa vodećim stručnjacima iz oblasti IT-a, ženama preduzetnicama koje su se već ostvarile i koje predstavljaju samo dodatnu motivaciju da naše učesnice nastave da grade svoju karijeru u ovoj sferi. Između ostalog, družiće se sa Ivanom Ćirković (kickstart.rs), Kristinom Jazinka Nikolić (senergy.rs) i Zojom Kukić (startit.rs).

Učesnice ovog programa posetiće kompaniju Microsoft i njihov Centar za razvoj, razgovaraće sa inženjerkama Microsoft-a, a njihov tim predstaviće im BizSpark program za StartUp-e.

Takođe, posetiće i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i  Kuću ljudskih prava.

Učesnice programa dobiće praktične savete kako da upotrebe novostečene IT veštine, upoznaće se sa funkcionisanjem start up biznisa i konkretnim koracima ka preduzetništvu.

NPBU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSПројекат „Запошљавање младих девојака у ИТ сектору“ спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске инцијативе“, финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

 

Program YouthBuild – Edukovani i aktivni mladi koji u Srbiji koji sprovode Građanske inicijative, razvijen je po uzoru na YouthBuild International program koji daje odlične rezultate u 15 zemalja širom sveta. Sa preko 30 godina iskustva, YouthBuild je pripremio preko 94 000 mladih ljudi da budu aktivni, angažovani i sami grade svoju zajednicu

Više o YouthBuildu i Građanskim inicijativama možete videti na sledećim adresama:

:: www.youthbuildsrbija.org :: facebook.com/YouthBuildSrbija :: www.gradjanske.org :: facebook.com/GradjanskeInicijative

 

YB ceo set

Bujanoc, 18 nëntor 2015, – Rezulatet e konkursit për punimin e web faqes falas.

Të nderuar,

Me kënaqësi ju njoftojmë që komisioni ka caktuar fituesit e Konkursit për punimin e një web faqeje falas.

Në Novi Pazar, pjesëmarrëset e programit “Punësimi i grave të reja në sektorin i IT-së” dë të dizajnojnë web faqen për shoqatën e të rinjëve “Misli sandžačke omladine (MSO) të cilët merren me zhvillimin e kulturës, letërsisë dhe artit në përgjithësi, e të cilëve web faqeja do t’i ndihmojë që të afrojnë me punën e tyre një numër sa më të madh të njerëzve.

Në Bujanoc, Shoqëria Ekologjika „Bujanoc“ do të fitojë web faqen falas, me të ciën do të informojë qytetarët e interesuar, partnerët, donatorët për aktivitetet dhe projektet, të cilat i realizojnë nga fusha e mbrojtjes së mjedisit jetësor.

Falënderojmë të gjithë ata që janë paraqitur në konkurs dhe njëherit i njoftojmë që, deri në fund të vitit do të munden me kushte të volitshme të ftiojnë një web faqe.

Projekti “Punësimi i grave të reja në sektorin e IT-së” ka filluar me idejën që gratë e reja nga mjediset më pak të zhvilluara të fitojnë mundësinë që me dijen e vet t’i përshtaten tregut të punës dhe të krijojnë mundësi për punë të reja dhe/ose të nisin bizneset e veta në industrinë më perspektive të IT-së. Ato së shpejti dë ta kryejnë trajnimin intenziv për punimin dhe mirëmbajtjen e web faqeve. Pjesa e dytë e projektit nënkupton edhe trajnimin për aktivizëm lokal.

Me bashkimin e këtyre dy komponenteve, tridhjetë pjesëmarrëse të programit, do të tregojnë diturinë e re të fituar duke ia punuar web faqen falas fituesëve të konkursit. Përparësi në përzgjedhje kanë pasur ata të cilët me punën e vet i kanë ndihmuar zhvillimit të mjediseve lokale ose të rinjëve në ato mjedise ose në çfarëdo mënyre i kanë kontribuar krijimit të kushteve më të mira për jetesë në komunitetet e tyre.

MOSProjektin “Punësimi grave të reja në sektorin e IT-së” është duke e realizuar Iniciativa Qytetare ndërsa duke e  mbështetur financiarisht Ministria e Rinisë dhe Sportit e Republikës së Sërbisë.

 

 

 

Programin YouthBuild – Të rinjët e edukuar dhe aktiv, të cilin në Serbi e implementon Iniciativa Qytetare, është zhvilluar sipas modelit të programit YouthBuild Internacional, i cili po jep rezultate të shkëlqyera në 15 vende të anemabanë botës. Me mbi 30 vjet përvojë, YouthBuild ka përgatitur 94 000 të rinj që të jenë aktiv, të angazhohen dhe vetë të ndërtojnë komunitetin e tyre. Programin YouthBuild e ka mbështetur Ministria e Rinisë dhe Sportit dhe Youthbuild Internacional.

 

Më shumë për Youth Build-in dhe Iniciativën Qytetare do të gjeni në adresat e mëposhtme:

:: www.youthbuildsrbija.org :: facebook.com/YouthBuildSrbija :: www.gradjanske.org :: facebook.com/GradjanskeInicijative

 

YB ceo set

 

 

Bujanovac, 18.novembar, 2015.godine – Rezultati konkursa za izradu besplatnog veb sajta.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je komisija izdvojila pobednike Konkursa za izradu besplatnog veb sajta.

U Novom Pazaru, polaznice programa “Zapošljavanje mladih žena u IT sektoru” dizajniraće sajt za udruženje mladih Misli sandžačke omladine (MSO) koji se bave razvojem kulture, književnosti i umetnosti uopšte i sajt će im pomoći da što većem broju ljudi približe svoj rad.

U Bujanovcu, Ekološko društvo „Bujanovac“  će dobiti besplatan web sajt kojim će da informišu zainteresovane građane, partnere, donatore o aktivnostima i projektima koje realizuju iz oblasti zaštite životne sredine.

Zahvaljujemo svima koji su se prijavili i obaveštavamo da će, do kraja ove godine moći, po povoljnim uslovima, dobiti prezentacioni web sajt.

Projekat “Zapošljavanje mladih žena u IT sektoru” započet je sa idejom da mlade žene iz manje razvijenih sredina dobiju priliku da prilagođavanjem svog znanja tržištu rada stvore mogućnosti za nove poslove i/ili pokretanje sopstvenog biznisa u perspektivnoj IT industriji. One uskoro završavaju intenzivnu obuku za izradu i održavanje veb sajtova. Drugi deo projekta podrazumeva i obuku za lokalni aktivizam.

Spajanjem ove dve komponente, trideset učesnica programa, pokazaće svoje novostečeno znanje izradom besplatnog prezentacionog sajta pobednicima konkursa. Prednost u odabiru imali su oni koji koji su u svom radu pomogli razvoj lokalnih sredina, mladima u lokalnoj sredini ili na bilo koji način doprineli kreiranju boljih uslova života u svojim sredinama.

MOS

 

Projekat ” Zapošljavanje mladih devojaka u IT sektoru ” sprovodi Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje ” Građanske incijative ” , finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

 

 

 

 

 

Program YouthBuild – Edukovani i aktivni mladi koji u Srbiji koji sprovode Građanske inicijative, razvijen je po uzoru na YouthBuild International program koji daje odlične rezultate u 15 zemalja širom sveta. Sa preko 30 godina iskustva, YouthBuild je pripremio preko 94 000 mladih ljudi da budu aktivni, angažovani i sami grade svoju zajednicu

 

Više o YouthBuildu i Građanskim inicijativama možete videti na sledećim adresama:

:: www.youthbuildsrbija.org :: facebook.com/YouthBuildSrbija :: www.gradjanske.org :: facebook.com/GradjanskeInicijative

YB ceo set

Në kuadër të projektit “Punësimi i vajzave të reja në sektorin e teknologjisë informative TI” organizata “Iniciative qytetare” shpall:

KONKURS

Për punimin falas të një web faqeje prezantuese për kompani, organizata dhe institucione me seli në Bujanoc, Preshevë dhe Vranjë.

Përveç punimit falas te web faqes kandidatët e përzgjedhur në kuadër të konkursit do të fitojnë edhe hostingun dhe domenin në kohëzgjatje prej një viti, si dhe trajnimin për mirëmbajtjen/përditësimin dhe menaxhimin e web faqes në kohëzgjatje prej një muaji.

 

Kush mund të aplikojë? Në konkurs mund të paraqiten organizatat e shoqërisë civile, ndërmarrjet dhe institucionet me seli në komunat e Bujanocit, Preshevës dhe Vranjës. Përparësi do të kenë ndërmarrjet/organizatat/institucionet, të cilat me punën e tyre kanë ndihmuar zhvillimin e mjediseve lokale, të rinjëve në komunitetin lokal ose të cilët në çfarëdo mënyre kanë kontribuar në krijimin e kushteve më të mira të jetesës në mjediset e tyre. Kushtet të cilat kandidatët duhet t’i plotësojnë, janë cekur në aplikacion , i cili i bashkangjitet konkursit.

 

 

Si të aplikoni? Duhet të plotësoni formularin per aplikim dhe ta dërgoni në adresën konkurs@gradjanske.org

 

Afati? Konkursi do të jetë i hapur deri më 12 nëntor 2015, deri në orën 23:59. Afati për marrjen e vendimit mbi përzgjedhjen e kandidatëve është 13 nëntor 2015.

 

Si do të njoftoheni? Pas kalimit të afatit për aplikim, rezultatet e konkursit do t’i publikojmë në web faqet www.gradjanske.org dhe në www.youthbuildsrbija.org, ndërsa kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen me udhëzimet e detajuara për vazhdimin e realizimit të aktiviteteve.

 

Për informata shtesë rreth kushteve dhe mënyrës së aplikimit, si dhe për çdo tjetër pyetje eventuale  lirisht mund të kontaktoni Nermine Aliji Ademin në email adresën nermine@gradjanske.org ose në numrin e telefonit 060-3624-010, si dhe Fismir Jahiun në email adresën fismir@gradjanske.org ose  në numrin e telefonit 060-3624-011

 

Projektin “Punësimi i vajzave të reja në sektorin e teknologjisë informative TI” është duke e realizuar organizata “Iniciativa Qytetare” , kurse finaciarisht është duke e mbështetur Ministria e Rinisë dhe Sportit e Republikës së Sërbisë.

 

MOSProgrami YouthBuild – Të rinj të edukuar dhe aktiv të cilin në Sërbi e implementon Iniciativa Qytetare, zhvillohet sipas modelit të programit YouthBuild International, i cili jep rezultate të shkëlqyera në 15 vende anembanë botës. Me përmbi 30 vite përvojë, YouthBuild ka përgatitur më shumë se 94 000 të rinjë që të jenë aktiv, të angazhohen dhe vetë të ndërtojnë komunitetin e tyre.

Më shumë për YouthBuild-in dhe Iniciativën Qytetare mund të shihni në këto adresa 

:: www.youthbuildsrbija.org :: facebook.com/YouthBuildSrbija :: www.gradjanske.org :: facebook.com/GradjanskeInicijative